Mugt eltip bermek

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

JIAWEILUO derýa çüýrük tüwi nahary, 2016-njy ýylda aýratyn marketing, kompýuter we aşpez bilen meşgullanýan birnäçe ýaşlar tarapyndan döredilen marka.Iýmitleri gowy görýärler, pikirleri bar, zyňmagy gowy görýärler we status-kvo bilen kanagatlanmak islemeýärler.Dünýä üçin ýakymly we üýtgeşik bir jam, derýa çüýrükleriniň tüwi naharyny taýýarlamaga gönükdirilendir.
Liuzhou ulitka nahalynyň ýüz ýyllyk taryhy bar.Şeýle-de bolsa, Jiaweiluo “adaty we täze kombinasiýa” döredijilik usulyna eýerýär, ulitka tagamynyň asyl tagamyny saklaýar, demirgazyk we günortanyň tagamlaryny birleşdirýär we täze, ysly, turş we ýylmanak bir tabak döredýär.Bazardaky üýtgeşik we lezzetli ulitka nahary markasy - Jiaweiluo!Bazarda täze ulitka nahar markasy açyldy.

köpräk oka
  • MEN BIŞIRÝÄN
  • riri
  • bai
  • salam
  • qiaqia